BOZP a PO | Elektrorevize David Riedich

BOZP a PO

BezpeČnost a ochrana zdraví při práci

Školení zaměstnanců z oblasti BOZP
Kontrola a rámcové sledování stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce (BOZP)
Kontrola a rámcové sledování stavu školení bezpečnosti práce (BOZP)
Účast při kontrolách Státních dozorů (Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice)
Identifikace a vyhodnocení pracovních rizik, včetně zpracování dokumentace
Zpracování dokumentace poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Řešení problematiky pracovních úrazů (dokumentace, hlášení)
Vypracování či aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště
Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace (dopravní řád pro vozidla, motorové vozíky, místní řád skladu apod.)
Školení zaměstnanců po odborné stránce: školení řidičů referentů, motorové vozíky (VZV), práce ve výškách, obsluhy křovinořezu, nakládání s chemickými látkami a směsmi apod.
Provádění pravidelných kontrol stavu pracoviště a úrovně bezpečnosti práce + ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP)
Vypracování zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
Provádění kontrol plnění povinností v oblasti hygieny práce

Požární ochrana

Provádění školení zaměstnanců či vedoucích z oblasti PO
Provádění školení ohlašovny požáru a požárních hlídek
Provádění pravidelných preventivních kontrol PO - Preventivní požární prohlídky
Kontrola a rámcové sledování stavu revizí a kontrol požární ochrany (PO)
Kontrola a rámcové sledování stavu školení požární ochrany (PO)
Zpracování Evakuačních plánů
Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace (začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí, Požární poplachové směrnice, Požární řády apod.) 
Zpracování Dokumentace zdolávání požárů (Operativní karta, Operativní plán) 
Vypracování zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
Účast při kontrolách Státních dozorů (Hasičského záchranného sboru )
Zajištění zpracování projektové dokumentace PO – Požárně bezpečnostní řešení stavby

Novinky

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu